Gastroservis / VOP

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné informácie a obchodné podmienky  

Gastroservis, spol. s r.o., Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava, IČO 44447507, IČ DPH SK2022733460

Vážení obchodní partneri,

prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s  našimi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými od 01.04.2019 platnými do termínu zverejnenej zmeny VOP.

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné informácie a obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Gastroservis, spol. s.r.o., Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava, IČO: 44447507, zapísanou v OR Okresného súdu BA, oddiel: Sro, vložka č.:75026/B (ďalej len „predávajúci“), IČ DPH: SK2022733460 a kupujúcim v zmysle obchodného zákonníka. Dodanie, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva, ktorá upravuje všeobecné obchodné podmienky.
Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade nevyhnutnej potreby Všeobecné obchodné podmienky jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť. Zmenu Všeobecných obchodných podmienok predávajúci zverejní na svojej internetovej stránke spolu s určením ich záväznosti na internetovej stránke.
Kupujúci sú najmä právnické osoby alebo fyzické osoby (SZČO) s prideleným IČO, resp. podnikajúci na základe príslušného oprávnenia a tovar alebo služby kupujú pre účely podnikania.

2. Spôsob objednania tovaru

Objednávky budú akceptované len v písomnej podobe – elektronicky zaslané na e-mail: obchod@gastroservis.sk, poštou na adresu, alebo prostredníctvom e-shopu. Po zaslaní objednávky doporučujeme telefonické overenie doručenia objednávky na obchodné oddelenie.
Na objednávke zaslanej emailom je potrebné uviesť fakturačné údaje kupujúceho, názov a množstvo tovaru, kód tovaru, termín, dátum a spôsob dodania. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim aj kupujúcim. Objednávka bude kupujúcemu potvrdená najneskôr do dvoch pracovných dní od jej prijatia (elektronickou formou, faxom alebo poštou). Okamihom potvrdenia objednávky sa považuje kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za uzatvorenú. Tovar je pre kupujúceho rezervovaný max. 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade, ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v dohodnutej lehote, predávajúci odstúpi od zmluvy a tovar môže byť postúpený na ďalší predaj.

Predaj prostredníctvom e-shopu:

1. Kupujúci si objedná tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.gastroservis.sk 
2. Popis prezentovaného tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, cena sú uvedené v e-shope pri tovare.
3. Nákup tovaru v e-shope je podmienený registráciou kupujúceho v e-shope, pri ktorej je kupujúci povinný vyplniť údaje v registračnom formulári E-shopu. Pri registrácií bude kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku.
4. Po úspešnej registrácii bude mať kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlasovať v e-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa kupujúci už neregistruje, ale sa  pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlási k svojmu kontu v e-shope.
5. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa pokynov uvedených v e-shope.
6. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri výbere tovaru sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík daného kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
7. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.
8. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.
9. Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdí zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu www.gastroservis.sk “. 

Vyžaduje sa, aby kupujúci vyhlásil, že bol: 

 • riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby, 
 • riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obsahu. 
V prípadoch vyššie uvedených sa vyžaduje, aby kupujúci pred dokončením objednávky stlačil aj tlačidlá s textom: „Predávajúcemu udeľujem výslovný súhlas so začatím poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujem, že som bol Predávajúcim riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania služby / elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.“
10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
 • vlastnostiach tovaru,
 • celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
11. Po vytvorení Objednávky bude Objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
 • potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke
 • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky kupujúcim
 • Reklamačný poriadok predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.
12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to za podmienok, ktoré sú obsiahnuté vo VOP a príslušných dokumentoch.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Po záväznom potvrdení má kupujúci právo písomne stornovať objednávku, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania (dohodnuté v záväznom potvrdení objednávky). V prípade takéhoto stornovania je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Za škodu sa považuje najmä skutočná škoda, strata kalkulovaného zisku a súvisiace náklady. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä, nie však výlučne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, e-mail, a pod.), ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, nie je možné ho dodať včas alebo riadne z dôvodu vyššej moci alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru zo strany dodávateľa.
Ak nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
Ak dôjde k stornu objednávky zo strany predávajúceho a kupujúci už zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude kupujúcemu uhradená čiastka prevedená späť na jeho účet.

4. Platobné podmienky, ceny

Ceny uvedené v našom cenníku sú uvedené bez DPH a platia pri odbere tovaru EXW centrálny sklad Gastroservis, spol. s r.o., Banská Bystrica

Jednotlivé zľavy poskytované na produkty stanovuje dodávateľ individuálne.
Splatnosť faktúr je formou zálohovej faktúry alebo dobierkou, ak nebude individuálne dohodnuté inak. Za deň úhrady dohodnutej ceny sa považuje deň, kedy bola táto čiastka pripísaná na účet predávajúceho.
V prípade, ak bude splatnosť faktúry dohodnutá inak, pri omeškaní kupujúceho so splatnosťou faktúry, môžu byť predávajúcemu účtované úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a predávajúci je oprávnený zastaviť ďalšie dodávky tovaru.
Neuhradenie faktúry v lehote splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ predávajúci odstúpi od zmluvy podľa tohto článku, je kupujúci povinný odškodniť predávajúceho v plnej výške za všetky straty vzniknuté predávajúcemu a uhradiť mu všetky náklady, poplatky či iné výdavky, ktoré predávajúci v dôsledku odstúpenia od zmluvy musel vynaložiť.
Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené bez DPH a vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže kupujúci uhradiť:
 • Bankovým prevodom
 • Priamym vkladom v banke na účet kupujúceho
 • Dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi/prepravcovi pri preberaní tovaru
 • Online službou TatraPay.

Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Predávajúci upozornil kupujúceho, že tretie, spolupracujúce subjekty, u ktorých je platba kúpnej ceny realizovaná, si môžu účtovať poplatok za úhradu (napr. banka pri vklade na účet a pod.).
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v lehote uvedenej v objednávke.
Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote ale max. do 30 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny za tovar. Ak by sa mala lehota dodania predĺžiť napr. z výrobných, prepravných alebo podobných dôvodov, bude predávajúci informovať o zmene dodacej lehoty kupujúceho.
Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.

5. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na tovare

Všetok tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty. Nebezpečenstvo  škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od zmluvného prepravcu.

6. Dodacie podmienky

Na základe vzájomne dohodnutom spôsobe a termíne dodania je termín dodania tovaru, ktorý je skladom do 3 pracovných dní. Dodací termín, ktorý nie je skladom je lehota dodania do 3 až 5 týždňov od potvrdenia objednávky. Termín dodania sa môže oneskoriť na základe vyššej moci bez zavinenia predávajúceho. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky za podmienky dodania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre riadne vybavenie dodávky. Tovar je možné odobrať osobne zo skladu predávajúceho alebo doručiť dohodnutým spôsobom na adresu dodania určenú kupujúcim.

7. Reklamácie a záručné podmienky

Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, resp. dodania tovaru. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho. Použitý obal a fixačné materiály sa vracajú, iba ak je to písomne dohodnuté.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť balíka, množstvo a kvalitu tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácií je kupujúci povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Predávajúci vyžaduje vykonať a predložiť záznam prepravného dokladu so zápisom o poškodenej zásielke, s identifikáciou a potvrdením prepravcu a doplnením fotografie. Na neskoršie reklamácie vyplývajúce dodaním poškodeného alebo neúplného tovaru nebude predávajúci brať zreteľ.
Na dodaný tovar je v zmysle obchodného zákonníka poskytnutá záručná doba v trvaní 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ak tieto boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci a tiež za poškodenie spôsobené počas dodania tovaru prepravcom .
Uvedenie stroja do prevádzky, ak si to povaha zariadenia vyžaduje a prípadné záručné opravy môže vykonávať len autorizovaná/ oprávnená servisná firma.
Predávajúci poskytne kupujúcemu v záručnej dobe potrebné služby na odstránenie poruchy za predpokladu splnenia nasledovných podmienok kupujúcim:
 1. Predloží predávajúcemu riadne vyplnenú kópiu záručného listu, s dátumom zapojenia a podpisom oprávnenej servisnej organizácie, ktorá uviedla stroj do prevádzky, ak si to povaha tovaru vyžaduje.
 2. Uvedie výrobné číslo a typ výrobku.
 3. Uvedie číslo faktúry, alebo iným dokladom o kúpe tovaru a dátum kúpy.
 4. Zašle chybné zariadenie alebo jej funkčnú časť s popisom poruchy, s originálnym čitateľným výrobným číslom na vlastné náklady na adresu predávajúceho alebo zmluvného servisu. 
V prípade nesplnených uvedených podmienok nebude môcť byť reklamácia akceptovaná. 
Záruka sa nevzťahuje na:
 1. Poruchy vzniknuté nesprávnou inštaláciou, opravami neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie.
 2. Poruchy vzniknuté pri preprave po prevzatí tovaru kupujúcim, alebo dopravcom ani na súvisiace výdaje vzniknuté v súvislosti s dopravou výrobku.
 3. Poruchy spôsobené bežným opotrebením (hadičky, gumové tesnenia, žiarovky, plastové a sklenené dielce, otupenie ostria atď.), na nadmerne opotrebované mechanické časti výrobku a na chyby spôsobené preťažením (najmä výkonovým) výrobku v rozpore s Návodom na použitie.
 4. Poruchy spôsobené prírodnými živlami (blesk, voda, oheň a iné) a v ich dôsledku či súvislosti s nimi a v dôsledku či súvislosti s napäťovou špičkou v rozvodnej sieti.
 5. e. Vniknutím cudzích organických a anorganických látok do výrobku (úmyselným, neúmyselným i náhodným) 
 6. Nesprávnym uložením či skladovaním výrobku (t.j. najmä uložením vo vlhkom, prašnom či chemicky alebo inak nevhodnom prostredí)
 7. Poškodením výrobku v dôsledku použitia neschválených čistiacich prostriedkov dodávateľom, agresívnych čistiacich prostriedkov, nesprávneho použitia čistiacich prostriedkov alebo uložením výrobku v agresívnom prostredí. 
 8. U výrobkov napojených na vodovodnú sieť alebo využívajúcich vodu či zaisťujúcich ohrev vody (konvektomaty, kávovary, umývačky riadu, kotle…) sa záruka nevzťahuje na chyby spôsobené vodným kameňom, kde tvrdosť vody nebola účinne eliminovaná vhodným funkčným zariadením (zmäkčovače, reverzná osmóza). 
Pozáručný servis poskytuje naše servisné stredisko vždy podľa individuálneho dohovoru. Kontakt: servis@gastroservis.sk
K dodávaným zariadeniam môžu byť pribalené certifikované profesionálne čistiace prostriedky, ktoré sú špeciálne výrobcom, resp. dodávateľom testované, odskúšané a vyhovujúce pre zachovanie záručného servisu. Účtované sú podľa aktuálneho platného cenníka, pričom možnosť zakúpenia dodávaných čistiacich prostriedkov je možné priamo u dodávateľa zariadení Gastroservis, spol. s r.o. alebo obchodného partnera. 

8. Doložka o právomoci

V zmysle zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov ktoré vyplývajú zo zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim, alebo ktoré súvisia s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, bude rozhodovať súd na území Slovenskej republiky.

Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
 1. Viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
 2. Dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa.
 3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
 1. písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 2. e-mailom na adrese info@gastroservis.sk.  
3. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na bezpečné vrátenie tovaru kupujúci.
5. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s originálnym dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá kupujúci.
6. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.
7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia vráteného nepoškodeného tovaru podľa uvedených podmienok kupujúcim podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu skôr, ako mu je doručený tovar. 
8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 9. Súhlas so spracovaním osobných údajov

S prihlásením sa pre odoberanie noviniek a vyplnením kontaktných formulárov dobrovoľne udeľujete súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov spoločnosti Gastroservis, spol. s r.o., Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava, IČO: 44447507, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu BA, odd.: Sro, vložka č. 75026/B na:

a. spracovanie osobných údajov, ktoré vypĺňate na webstránke spoločnosti v sekcii prihlásenia sa k odberom noviniek a zároveň v kontaktnom formulári pre napísanie správy našej spoločnosti v rozsahu: meno, emailová adresa, predmet správy a telefónne číslo za účelom zasielania informácií súvisiacich s propagáciou našej spoločnosti.
Beriem na vedomie, že každý súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla našej spoločnosti alebo emailovú adresu našej spoločnosti. 

10. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar, všeobecné obchodné podmienky predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Pojmy

Predávajúci

Spoločnosť Gastroservis, spol. s r.o.. ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar

Kupujúci

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.gastroservis.sk, a ktorej tento Tovar slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

E-shop

Internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.gastroservis.sk

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka

Úkon kupujúceho a v súvislosti s E-shopom, ktorým vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar v E-shope.

Cena

Celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného.

Dopravné

Cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu a prípadne manipuláciu s tovarom.

VOP

Všeobecné obchodné podmienky.

11. Kontakt na nás

S prípadnými otázkami sa neváhajte obrátiť na naše tel. čísla:

+421 905 126 087 alebo fax: +421 48 41 43 980 alebo e-mailom: info@gastroservis.sk 

TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ PLATNÉ OD 01.04.2019.
DODÁVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PRÍPADNÉ TLAČOVÉ CHYBY, TECHNICKÉ ALEBO CENOVÉ ZMENY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. 

S pozdravom a prianím úspešnej spolupráce

konateľ spoločnosti: Ing. Ivan Vincenc

 

SPOJTE SA S NAMI

TEL: +421 905 126 087

E-MAIL: info@gastroservis.sk


1. Vyhláška 533/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16.augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

2. Korigendum k nariadeniu (ES) č. 852/2004 európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín.

3. Vyhláška 330 ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 14.augusta 2009 o zariadení školského stravovania

4. Súhrn legislatívy z oblasti hygieny v ZSS

5. Doplnok vyhlášky 125/2017 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania


Prihlásenie do newslettera

Chcete byť informovaný o novinkách a výhodných ponukách?

Prihláste sa k odoberaniu.

Napíšte nám
+421 905 126 087